Nasza Kasa

Nasza klasa dla bogatych

Finanse i ich podział

| Komentarze wylczone

Finanse w teorii uważane są za ogół procesów. Z kolei procesy te związane są z gromadzeniem, wydawaniem, ale też także rozporządzaniem swoimi pieniędzmi lub innymi papierami wartościowymi. Najczęściej gromadzenie pieniędzy bądź innych rzeczy wartościowych odbywa się w formie zwrotnej, czyli w postaci kredytu lub pożyczki, lub też w formie bezzwrotnej. Ogromny wpływ ma na nasze finanse transfer, wedle, którego następuje realizacja produktu czy też wybranej przez nas usługi. Finanse wedle definicji cechują się posiadaniem bardzo wielu funkcji. Jedna z nich jest funkcja stymulacyjną, podczas której odbywa się hamowanie lub pobudzanie działalności gospodarczej. Inną funkcją jest funkcja rozdzielcza, która dzieli się na trzy typy: ostateczny, transakcyjny oraz transferowy. Niezwykle ważną rolę odgrywa w finansach także funkcja fiskalna, która polega na gromadzeniu funduszy przez pobieranie podatków, obligacji. Ostatnim, równie ważnym jest fakt, ze finanse posiadają także funkcję kontrolną, bez której nie mogłyby prawidłowo funkcjonować.

Podział finansów

Obecnie istnieje wiele podziałów finansów, które z kolei zależą od kryteriów, jakie zostają narzucone przez funkcje działalności gospodarczej. Cały rynek finansowy, jakiego istnienie obserwujemy dziś w gospodarce, można podzielić ze względu na kryterium przedmiotowe i podmiotowe. Jeśli mówimy o rynku finansowym pod względem przedmiotowym wszystkie występujące tu finanse dzielimy według przepływów pieniężnych, czyli strumieni. Jest to tak zwane podejście dynamiczne, określające stan rynku finansowego na dany dzień.

Z kolei, jeśli dzielimy rynek ze względu podmiotowego wyróżniamy tu tak zwane ogniwa finansowe, którymi mogą być: finanse publiczne, finanse gospodarstw domowych, finanse banków, oraz finanse przedsiębiorstw i finanse firm ubezpieczeniowych. Wszystkie wymienione ogniwa finansowe mają ogromne znaczenie w gospodarce, ponieważ kształtują stan kosztów pod każdym względem, jaki niezbędny jest dla prawidłowego funkcjonowania państwa i jego podmiotów. Wszystkie finanse muszą się uzupełniać i równoważyć, co oznacza, że wpływy muszą pokrywać się z wydatkami.

Rachunek dochodu narodowego

Finanse w każdym państwie wiąże się ściśle z nauką, jaką jest makroekonomia. Nauka ta główny nacisk kładzie na powiązania występujące pomiędzy poszczególnymi obszarami gospodarki, oraz bada wpływ skutków, które będą bardzo ważne dla całej gospodarki, w każdym jej obszarze. Niezwykle ważnymi pojęciami w gospodarce finansowej są pojęcia takie jak: dobro pośrednie, które podlega dalszemu przetworzeniu oraz dobro finalne, które jest użytkowane przez ostatecznego odbiorcę. Jeśli jest to konsument dobra, nazywamy je dobrem konsumpcyjnym. W finansach główną rolę odgrywa także wartość dodana, czyli kwota, jaką na danym procesie produkcji dolicza się do wytworzonego dobra.

Author:

Komentarze wylaczone

    Komentowanie zakończone dla tego artykułu.